Summervakanz vum 8. Juli bis den 18. September 2023

Vacances d'été du 8 juillet au 18 septembre 2023


********

 * Opgepasst : Wéinst Transformatiounsaarbechten an eisem Sportszentrum ginn d'Coursen zu Nidderkuer ofgehaalen (Plang enner Contact)


* Attention : Pendant les travaux de transformation de notre centre sportif, les cours se dérouleront à Niederkorn à l'adresse suivante (plan sous Contact)


NOUVEAU CENTRE SPORTIF – NIEDERKORN
Campus scolaire - école des garçons
100 Rue J. B. Scharlé L- Niederkorn
 

Karateka Magazine

ze bestallen beim / à commander chez
Celestino Fecchi, Tel. : +352 621 404 738, E-Mail: [email protected]

Edition 15

Mars 2023

Edition 15 - Editorial

Mars 2023

Edition 14

Mai 2022

Edition 14 - Editorial

Mai 2022

Edition 13

Septembre 2021

Edition 13 - Editorial

Septembre 2021

Archives

 
Edition 12 (juin 2021), Edition 11 (janvier 2020), Edition 10 (septembre 2019),
Edition 9 (mai 2019), Edition 8 (janvier 2019), Edition 7 (septembre 2018),
Edition 6 (mai 2018), Edition 5 (janvier 2018), Edition 4 (septembre 2017), 
Edition 3 (mai 2017), Edition 2 (janvier 2017), Edition 1 (septembre 2016)